For Byndoor Directory call: +91 9738877358

Laptop for sell

Laptop for sell

'ಬಲೀ೦ದ್ರ ಪೂಜೆ' - ಕರಾವಳಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ

’ಬಲೀ೦ದ್ರ ಪೂಜೆ’ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯ೦ದು ಬಲೀ೦ದ್ರ ಪೂಜೆ ಯ ಆಚರಣೆಯಿದೆ. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಹಿ೦ದೊಮ್ಮೆ ಆಳಿದ ನಾಡು ಎ೦ದು ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವುದರಿ೦ದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ೦ದು ಬಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ. ವಾಮನನಿ೦ದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಬಲಿ ಪಾಡ್ಯಮಿಯ೦ದು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕಾಣಲು ಬರುವನೆ೦ಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ನ೦ಬಿಕೆ. ಅವನನ್ನು 
ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಈ ಆಚರಣೆ. ಮನೆಯ ಅ೦ಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಮರದ ಕ೦ಬವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ಮರದ ದಬ್ಬೆಗಳನ್ನು 
ಏಣಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ೦ತರ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳಿ೦ದ ಕ೦ಬವನ್ನು ಸಿ೦ಗರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 
ಕ೦ಬವನ್ನು ’ಬಲಿ ಮರ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸ೦ಜೆಯಾದೊಡನೆ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ’ಬಲಿ ಮರ’ದ ಮು೦ದೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ೦ತರ "ಬಲೀ೦ದ್ರ ಬಲೀ೦ದ್ರ... ಬಲೀ೦ದ್ರ... ಕೂ.." ಎ೦ದು ಕೂಗಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕರಾವಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ೦ಡುಬರುವ ಆಚರಣೆ ಇದು.
      ಬಲಿ ಪೂಜೆಯ ನ೦ತರ ಗೋಪೂಜೆ. ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು, ಸಿಹಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ನೀಡಿ ಹಣೆಗೆ ಕು೦ಕುಮವಿಟ್ಟು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ’ತುಡರ್ ತೋಜಾವುನ’(ಬೆಳಕು ತೋರಿಸುವುದು) ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ - ಪ್ರಕೃತಿಯ ನ೦ಟಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಹಬ್ಬಗಳ ತಿರುಳೂ ಇದೇ ತಾನೆ!

2:00 AM | 0 comments

ದೀಪಾವಳಿ: ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ

   ಶ್ರೀ ರಾಮನ ತಂದೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನು ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಕೇಯಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿಕೋ ಎಂದು ವರ ನೀಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವರದ ಫಲವಾಗಿ ಕೈಕೇಯಿಯು ರಾಮನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗ ಭರತನು ರಾಜನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳೀಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.
    ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ರಾಮನು ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಮನ ತಮ್ಮ ಭರತನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ರಾಮನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ರಾಮನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯದವರೆಲ್ಲರೂ ರಾಮನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಮನಿಲ್ಲದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ, ಆನಂದವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಮನು ರಾಕ್ಷಸ ರಾವಣನನ್ನು ವಧಿಸಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹಿಂತುರಿಗಿದ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಆನಂದದಿಂದ ಮೈಮರೆತರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದ ಹೂಮಾಲೆ, ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ರಾಮನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ದಿನವನ್ನೇ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದು ಬಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
   ಮತ್ತೊಂದು ಪುರಾಣಗಳ ರೀತ್ಯ ನರಕಾಸುರನೆಂಬ ರಕ್ಕಸನು ಲೋಕಕಂಟಕನಾದಾಗ, ಭೂಮಾತೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ನರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅಶ್ವೀಜ ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನ ತೈಲಾಭ್ಯಂಜನ ಮಾಡಿ, ನರಕಾಸುರನ ವಧಿಸಿ, ಆ ರಕ್ಕಸ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ೧೬ ಸಾವಿರ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ಅರ್ಥ
    ದೀಪಾವಳಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವು ದೀಪ ಮತ್ತು ಆವಳಿ ಹೀಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ದೀಪಗಳ ಸಾಲು ಎಂದಾಗಿದೆ. ಆಶ್ವಯುಜ ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಧನತ್ರಯೋದಶಿ), ಆಶ್ವಯುಜ ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ (ನರಕಚತುರ್ದಶಿ), ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (ಲಕ್ಷಿ ಪೂಜೆ) ಮತ್ತು ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯ (ಬಲಿಪಾಡ್ಯ) ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ತ್ರಯೋದಶಿ ಯನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದೇ ಉಳಿದ ೩ ದಿನಗಳನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯೆಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೋವತ್ಸದ್ವಾದಶಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಬಿದಿಗೆಯು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
    ಭಗವಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಸುರಿವೃತ್ತಿಯ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಭೋಗವಾದ, ಲೋಭ, ಅನಾಚಾರ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ದನು ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ವಿಚಾರ (ದೈವೀ ವಿಚಾರ)ವನ್ನು ನೀಡಿ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡಿ ದನು. ಇದುವೇ ದೀಪಾವಳಿ.

ಗೋಪೂಜೆ
     ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅವಳನ್ನು ಮಾತೆಯೆಂದು ಸಹ ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಸಾತ್ತ್ವಿಕಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿ ರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಇತರರನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸುವ, ತನ್ನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವ, ಕೃಷಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸೆಗಣಿಯಿಂದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡುವ, ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಿರುವ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ಈ ದಿನದಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಗೋಮಾತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವ ರ್ಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯಭಾವದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾ ಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ
    ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಹೊಸ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀಯು ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದ ಜಮಾ-ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡುವುದಿರುತ್ತದೆ. ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯ ವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವನ್ನು ನೋಡಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿ ಸಿದರೆ, ’ಸತ್‌ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವು ಖರ್ಚಾಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯು ಕೊನೆಯತನಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ನರಕಚತುರ್ದಶಿ
      ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಈ ದಿನದಂದು ನರಕಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಿದನು; ಆದುದರಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ನರಕಚತುರ್ದಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವು ’ದುರ್ಜನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಜ್ಜನ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಜಯ’ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಸಜ್ಜನಶಕ್ತಿಯು ಜಾಗೃತಗೊಂಡು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ದುರ್ಜನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ’ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನಲ್ಲಿಯ ಅಸುರೀ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದೈವೀಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ.’ ಸಜ್ಜನವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಲಾಭವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯವೇ ನರಕ ಚರ್ತು ದಶಿಯಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
      ನರಕಚತುರ್ದಶಿ ಎಂದರೆ ನರಕರೂಪೀ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಹಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ದಿನವೂ ಆಗಿದೆ. 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂಜೆ 
     ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ವಯುಜ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಪೂಜೆ ಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಾಗೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇವೆರಡೂ ಶುಭವೇ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ’ಹಿರಣ್ಯಮಯಿ, ತೇಜಸ್ವಿ, ಜೀವನಪೋಷಕ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯಮಯಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯನ್ನು ವಾದ್ಯ ಘೋಷಗಳ ಸಹಿತ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆತಂದು ಅವಳ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ವುದೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂಜೆ.’

ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ಯಾಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ?
     ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ಏಕತ್ವವನ್ನು ತೋರಿ ಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ದೀಪಗಳ ಹೊಳಪು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಶೋಭಿ ಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಶರದ ಋತು ವಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಮಾ ವಾಸ್ಯೆಯು ಕಲ್ಯಾಣP ರಿಯಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಗಳನ್ನು ತರುವಂತ ಹವುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವಿರುತ್ತದೆ. ತಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟ ಫಲವು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿರುತ್ತದೆ; ಕೃಷಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ವಾದ ಬೆಳೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯಾಗಿದೆ.

ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ
      ಕಾರ್ತಿಕದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಪಾಡ್ಯ. ಅಂದು ಬಲಿ ಪಾಡ್ಯಮಿ. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ತನ್ನ ತಪೋಬಲ ಹಾಗೂ ಭುಜಬಲದಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸುರಲೋಕವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಗರ್ವಿಷ್ಠನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ವಾಮನನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ, ಮೂರಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಲಿಯಿಂದ ದಾನವಾಗಿ ಪಡೆದು, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಆಕಾಶ - ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಎರಡಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳೆದು ಮತ್ತೊಂಡಿಯನ್ನು ಬಲಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತುಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಕೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ಸುರಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತನ್ನೂ ಮೀರಿ ದಾನ ಮಾಡುವ   ದಾನಶೂರನಾದ ಬಲಿ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಕೃಪೆಗೂ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನ ಸಂಜೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂರೂ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತೀತಿ.
   ಹೀಗಾಗೆ ಅಂದು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲೀಂದ್ರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಮನರೂಪಿಯಾಗಿ ಬಲಿಯನ್ನು ತುಳಿದ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಕಾಯುವುದಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ವರನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದು ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ರಾಗಿಯ ತೆನೆ, ಹುಚ್ಚಳ್ಳುಹೂವು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ, ಹೊಸಿಲಿನ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆನಕ ರೂಪಿ ಎಂದು ಸಗಣಿಯ ಕೋನಗಳನ್ನೂ ಇಡುತ್ತಾರೆ. (ಈ ಪದ್ಧತಿ ಪಾಂಡವರಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ) ಕಾರ್ತೀಕ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತುಳಸಿಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಾನೇ ಉರಿದರೂ ಊರಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಮರೆತು ತಾನೂ ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ಇತರರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಕಾರ್ತೀಕದ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದೇಶ. ಇದುವೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಅಂತರಾರ್ಥ. ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
****
ಪಟಾಕಿ ಬೇಡ. ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ

 ಪಟಾಕಿಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಅ. ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು : ಪಟಾಕಿಗಳ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕಿವುಡುತನ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪಟಾಕಿಗಳ ಹೊಗೆಯಿಂದ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆ. ಬೆಂಕಿ ತಗುಲುವ ಭೀತಿ : ಕ್ಷಿಪಣಿಯಂತಹ ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಛಾವಣಿಯಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಹುಲ್ಲಿನ ರಾಶಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಾಗಿ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇ. ದುಂದುವೆಚ್ಚ : ಇಂದು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿನ್ನಲು ಒಪ್ಪೊತ್ತಿನ ಊಟವೂ ಸಿಗದ ಅನೇಕರಿರುವಾಗ, ನೀವು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಈ. ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪುರುಷರ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸುಡಬೇಡಿ ! : ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ದೇವತೆಯ ಚಿತ್ರವೂ ಛಿದ್ರಛಿದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೀಗೆ ಛಿದ್ರವಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಯಿದೆಯೇ? ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬರಬೇಕಲ್ಲವೇ?
    ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಲಿಸಲು ಹಾಡುವ ಭಜನೆಗಳು, ಆರತಿ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಶಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪಟಾಕಿಗಳ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವರೆ? ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ! ಇಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಆಗುವುದೇ? ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಪಟಾಕಿಗಳ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ !
ಓದುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಂ- editor@kundapra.com
6:00 AM | 0 comments

ಬೈಂದೂರು: ಮೂರು ದಶಕಗಳ ತಾಲೂಕು ಹೋರಾಟ. ಇನ್ನೂ ಕೊನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಂಕಟ

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರೋಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ರಚನೆಯ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗೊಂಡು 30 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಸರಕಾರ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಯ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ನೂತನ ತಾಲೂಕು ರಚನೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಸಮಿತಿ, ಆಯೋಗಗಳು ಮಾಡಿದ್ದ ಶಿಫಾರಸ್ಸು-ವರದಿಗಳು ಧೂಳು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟದ ಕೂಗು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಾಲೂಕು ರಚನೆಯ ವಿಚಾರ ಸರಕಾರಿ ಕಡತಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ.
    ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಮೂರು ದಶಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನದು. ಈ ಸಂಬಂಧ 1986ರಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪುನರ್‌ವಿಂಗಡನೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪುನರ್ ರಚನೆಯ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಹುಂಡೇಕಾರರಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
     ನೂತನ ತಾಲೂಕು ರಚನೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಆಯೋಗ, ಹುಂಡೇಕರ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಗದ್ದಿಗೌಡರ್ ಸಮಿತಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಕುಂದಾಪುರ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ತಾಲೂಕು ರಚನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಇದು ಬೈಂದೂರು ಕೇಂದ್ರಿತ ತಾಲೂಕು ರಚನೆಗೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿತ್ತು. 1987ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡನೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು 1997ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಫೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಜೆ. ಎಚ್. ಪಾಟೇಲರು ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತಾಲೂಕು ಪುನರ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ತಾಲೂಕು ರಚನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಿದ್ದರು.
    ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಎಂ. ಬಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಿತಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಮಿತಿಗಳು ಶಿಪಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದ ವರದಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ ಬೈಂದೂರು ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ರಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ರಚನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ. ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾ ತಾಲೂಕು ರಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗರೀಕರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರು ಇವರ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಒಂದಾಗಿದ್ದರು.
     ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ೪೩ ಹೊಸ ತಾಲೂಕು ರಚನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಅನುದಾನ ತೆಗೆದಿರಿಸಿತ್ತು. ಬೈಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಇದು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯ ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೇನು ತಾಲೂಕು ರಚನೆ ಆಗೇಬಿಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರ 43 ತಾಲೂಕು ರಚನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಇದು ತಾಲೂಕು ರಚನೆಯ ಕನಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿತು.
      ಈ ನಡುವೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ರಚನೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ವಂಡ್ಸೆ ಹೋಬಳಿಯ 11 ಗ್ರಾ. ಪಂ.ಗಳು, ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಸರಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಾಲೂಕು ರಚನೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದರು. ಬೈಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಗವೇ ಆಗಿರುವ ವಂಡ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಪ್ರದೇಶದವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತ್ತಾದರೂ 1985ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಜನನಾಯಕರು ಚಕ್ರಾ ನದಿಯ ಉತ್ತರಕ್ಕಿರುವ 41 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ರಚಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
     ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೈಂದೂರು ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹತಾಶೆಯನ್ನುಂಟಮಾಡಿದೆ. ಹೋರಾಟ ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಮನಗಂಡ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರು, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೋರಾಟದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.
    ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ರಚನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಉಪಖಜಾನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ, ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ವತ್ರೆ, ದೂರವಾಣಿ ಉಪಮಂಡಲ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸರಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. 
    ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾ.ಹೆ 66ರ ಸನಿಹವೇ ಇರುವ ಬೈಂದೂರೇ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗುವುದು ಸೂಕ್ತ ಕೂಡ. ತಾಲೂಕು ರಚನೆ ಎನ್ನುವುದು ರಾಜಕೀಯದ ದಾಳವನ್ನಾಗಿಸದೇ ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಿಸಬೇಕಿದೆ.

-ಸುನಿಲ್ ಬೈಂದೂರು

ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕಾಗಲಿ. ಬೈಂದೂರೇ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿ


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೆಯಿರಿ 
ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಂ- editor@kundapra.com
9:52 AM | 0 comments

ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ರಿಶಾ೦ಕ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ೦ವಾದ
ರಿಶಾ೦ಕ್ ದೇವಾಡಿಗ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ನಿ೦ದಾಗಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿಯ ತಾ೦ತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ನೈಪುಣ್ಯದ ತಾಕತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಮು೦ಬಾ ತ೦ಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಭರವಸೆದಾಯಕವಾದ ರೈಡ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ತ೦ಡದಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅದು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾದರು. ಬಡತನದ ಬೇಗುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೂ ಸ್ವ೦ತ ಪರಿಶ್ರಮದಿ೦ದ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ ಇವರ ಸಾಧನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿನ೦ದನೀಯ. ಭಾರತ ತ೦ಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುವ ರಿಶಾ೦ಕ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೂಲತಃ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯವರೆನ್ನುವುದು ನಮಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ.     

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಶಾ೦ಕ್ ತನ್ನ  ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಗ೦ಗೊಳ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸ೦ದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿನ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸ೦ವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಿಶಾ೦ಕ್ ಅ೦ತರ೦ಗವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಸ೦ವಾದದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. 
* ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ನಂಟು ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ?
ರಿಶಾ೦ಕ್: ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿ೦ದಲೂ ನನಗೆ ಅದು ತು೦ಬಾನೇ ಇಷ್ಟವಾದ ಕ್ರೀಡೆ. ಅದರ ಬಗೆಗೊ೦ದು ಕ್ರೇಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಬಡ್ಡಿಗೂ ನನಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ತು.

* ಕಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ರಿಶಾ೦ಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತಿತ್ತು?
ರಿಶಾ೦ಕ್: ನೋ.ಡೌಟ್. ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ನನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್.

* ನಿಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಗುರುಗಳ ಬಗೆಗೆ.
ರಿಶಾ೦ಕ್: ನನಗೆ ಆರ೦ಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಗೆಗೆ ಸ೦ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹುರಿದು೦ಬಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಕೋಚ್ ಆದ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಅವರಿ೦ದಲೇ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

* ಜೀವನದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಳಿಗೆ?
ರಿಶಾ೦ಕ್: ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆ೦ದು ಕೊ೦ಡು ಆರ೦ಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ತೀವ್ರ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿಯುನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಕ೦ಚಿನ ಪದಕ ಒಲಿದಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ ಪೇಟ್ರೋಲಿಯ೦ನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯೊ೦ದು ದೊರೆತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒ೦ದು ಹ೦ತಕ್ಕೆ ಸೆಟಲ್ ಆಯ್ತು. ಅವು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣಗಳು. 
ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ರಿಶಾಂಕ್ ದೇವಾಡಿಗ

* ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನ೦ತರದ ಅನುಭವ?
ರಿಶಾ೦ಕ್: ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆ೦ದರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿಯಿ೦ದ. ನಾನು ನಾನಾಗೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತು೦ಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಿವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತು೦ಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ.

* ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಸಹಕಾರ ಹೇಗಿತ್ತು? 
ರಿಶಾ೦ಕ್: ನಾನು ನನ್ನ ಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತ೦ದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊ೦ಡೆ.ನಾನು  ಅಕ್ಕ (ರೇಷ್ಮಾ), ಅಮ್ಮ (ಪಾರ್ವತಿ) ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತು೦ಬಾ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.ಒ೦ದು ಖುಷಿಯೆ೦ದರೆ ಆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಹುಪಾಲು ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ.

* ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೆ೦ಬಲ ಹೇಗಿತ್ತು?
ರಿಶಾ೦ಕ್: ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನನ್ನು ತು೦ಬಾ ಬೆ೦ಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕ್ರೀಡಾ೦ಗಣಕ್ಕೆ ಬ೦ದು ಸಪೋಟ್  ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನಾನೆ೦ದೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

* ನಿಮ್ಮ ಮು೦ದಿನ ಗುರಿ?
 ರಿಶಾ೦ಕ್: ನನಗೆ ಭಾರತ ತ೦ಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಆಸೆಯಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.

* ರಿಶಾ೦ಕ್ ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆಯಂತೆ! ಹೌದಾ?
ರಿಶಾ೦ಕ್: ಸ್ವಲ್ಪ ಅ೦ತಲ್ಲ. ತು೦ಬಾನೇ ನಾಚಿಕೆ. ಆದರೆ ಈಗೀಗ ಜನರೊ೦ದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಬೆರೆತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ(ನಗು)

* ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯ ರಹಸ್ಯ?
ರಿಶಾ೦ಕ್: ಜಿಮ್ ಹೋಗೋದು ರೂಢಿ. ಮೊದಲಿನಿ೦ದಲೂ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿ೦ಗ್ ಬಗೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿಯಿತ್ತು. ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್ ನ ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು.ನಿಮಗ್ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅತ್ಯ೦ತ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಶಾರೀರಿಕ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿದ್ದವನಾಗಿದ್ದೆ.

* ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬಗೆಗೆ ಆಹಾರ ಇಷ್ಟ ?
ರಿಶಾ೦ಕ್: ನಗಗೆ ಸೌತ್ ಇ೦ಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ತು೦ಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಏನಾದರೂ ಒಕೆ. ಚಾ ಕಾಫಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ. ಚಿಕನ್ ,ಫಿಶ್ ಒಕೆ.ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೋಟಿನ್ ಇರುವ೦ತಹ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 

* ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು?
ರಿಶಾ೦ಕ್: ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಧೃಡವಾಗಿರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊ೦ದಿರಬೇಕು. ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಿಕೆ ನಿರ೦ತರ ಅದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 

* ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಯಾರು?
ರಿಶಾ೦ಕ್: ಭಾರತ ತ೦ಡದ ಆಟಗಾರ ರಾಕೇಶ ಶರ್ಮ. ಅವರಲ್ಲಿ ತು೦ಬಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿವೆ. ಅವರಿ೦ದ ಕಲಿಯುವ೦ತಾದ್ದು ತು೦ಬಾ ಇದೆ. 

* ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತಾ?
ರಿಶಾ೦ಕ್: ಕಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಖ೦ಡಿತಾ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ೦ದರೆ  ಒ೦ದು ಸರಿಯಾದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಒ೦ದು ಪ್ಯಾ೦ಟು ಜೊತೆಗೊ೦ದು ಶೂ ಇದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಬಹುದು. ಒ೦ದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಡವರ ಶ್ರೀಮ೦ತ ಕ್ರೀಡೆ. ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಕರಗಳ ವೆಚ್ಚ ಅ೦ತೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.  ಕಬಡ್ಡಿ ಕೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ.

* ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳ ಬಗೆಗೆ...
ರಿಶಾ೦ಕ್: ಹಾ೦. ಎಲ್ಲವೂ ನೆನೆಪಿದೆ. ನನ್ನ ಬ೦ಧುಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾನು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಹಿ೦ದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕುಹಾಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವಗಳು ರೋಚಕ.

* ಆಟದಲ್ಲಿ ಏಟು ಮಾಡಿಕೊ೦ಡ ಘಟನೆಗಳು..
ರಿಶಾ೦ಕ್: ಹೌದು. ಅ೦ತಹ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಒ೦ದು ಸಲವ೦ತೂ ಬಲಗೈ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೂಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಖ೦ ಆಗಿ ಅಪರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸರಿಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಓಕೆ. ಆಟವೆ೦ದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇ ಆದರೂ ನಾವು ಹಿ೦ಜರಿಯಬಾರದು ಅಷ್ಟೆ.

* ನಿಮ್ಮ೦ತೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸಲಹೆ..
ರಿಶಾ೦ಕ್: ಖ೦ಡಿತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಆಗಬಹುದು. ಈಗ೦ತೂ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಪರಿಶ್ರಮ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. ಕಷ್ಟಪಡಲು ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಆಗ ಖ೦ಡಿತಾ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ.

ಸಂದರ್ಶಕರು: ಸ೦ಪ್ರದ ರಾವ್, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ, ಆಯೀಷಾ ಝುಹಾ, ಸುನೀತಾ, ಸೂರಜ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್.

ನಿರೂಪಣೆ:  ನರೇ೦ದ್ರ ಎಸ್ ಗ೦ಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೆಯಿರಿ
 ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಂ- editor@kundapra.com

Interview with  Rishank Devadiga Gangolli (22), who represented U Mumba team  in STAR Sports Pro Kabaddi League
12:01 AM | 0 comments

ಹೆಬ್ಬಾರರ ಅಂಕಣ

ಅಂಕಣ ಬರಹ - 2

Dictionary

Career

Entertainment

Ad here

Ad here

Cricket

Kahale Kannada Movie

Old age home in Kundapura

‘ಕಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ’

Nammabedra.com

Udupitoday.com

Byndoor.com

Kinnigolli.com

Shekar Ajekar

Videos

ಇ-ಮೇಲ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿ.