For byndoor Directory Call: 9738877358

For byndoor Directory Call: 9738877358

Laptop for sell

Laptop for sell

ಕಾಲ ಬದ್ಲಾಯ್ತಾ? ಜನ ಬದ್ಲಾಯ್ರಾ?

       ಲ್ಲಾ . . . ಮರ್ರೆ, ನಮ್ ದೇಶ, ಭಾಸಿ, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಅಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳೂದ್ ಸುಮ್ನೆ ಮರ್ರೆ. ಎಂತಾಕ್ ಗೊಯಿತಾ? ಇದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಕಂಡ್ರೆ ಅದ್ ಕೂಳ್ ಹಾಕತ್ತಾ ಅಂದೀಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂತ್ರೆ. ಆದ್ರೂ ಮನ್ಸ್ ಕೇಂತಿಲ್ಲಾ ಕಾಣಿ. ಎಂತಾಕಂದ್ರೆ, ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂಬಾಯಿ ಹಾಂಗೆ ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದಿಯಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಬದ್ಲ ಆಪುಕ್ ಸುರುವಾಯ್ತ್ ಕಾಣಿ ಮದ್ಲ್ ರಸ್ತಿ ಬದಿತಾಗ್ ಎಷ್ಟ್ ಮರ್ಗಳ್ (ಮರಗಳು) ಇತ್ತ್ ಬಲ್ಲಿಯಾ? ಈಗ ಅದ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಡ್ದ್ ಕಡ್ದ್ ಹಾಕೀರೆ. ಯಾವ್ ಊರ್ ಎಲ್ಲ್ ಬಂತ್ ಅಂದೀಕಿ ಗುತಾತಿಲ್ಲೆ, ಈಗಂತೂ ಯಲ್ಲಾ ಮನಿಗೂ ಒಡ್ದ್ ಒಡ್ದ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಕಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಜರ್ ಬತ್ತತ್ತ್. ಮದಿ ಮಾಡಿ ಕಾಣ್ಕಂಬ್ರ್ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಣ್ಕಂಬ್ರ್... ಇದ್ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಕೇಂಡ್ ಗಾದಿ ಅಲ್ದಾ ಹೇಳಿ ? ಒಂದ್ ಕಾಲ್ದಾಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಸ್ರ್ ಬಂದ್ ಸಂಪತ್ತ್ ಎಲ್ಲಾ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ದ್ ಹಾಂಗೆ ಈ ನಾಗ್ರಿಕತಿ ಎಂಬ್ ಭೂತ್ ಬಂದ್ ಒಳ್ಳೆದ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಳಾತ್ತಿತ್ತ್ ಮರ್ರೆ. ಮೊನ್ನಿ ಬಂದ್ ಪೇಪರ್ನಾಗೆ ‘ಮನಿ ಒಡಿತ್ರ್, ಜನ್ರ್ ಗೋಳನ್ನ್ ಕೇಳೋರ್ ಯಾರ್?’ ಅಂದೀಕಿ ಇತ್ತ್ ಮರ್ರೆ. ಇನ್ನ್ ಮಳಿಗಾಲ ಸುರುವಾತ್ತಲ್ದೇ. ರಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಲೆ ದಡ್ಡ್ ದಡ್ಡ್ ಹೊಂಡ ಕಾಂತ್ ಕಾಣಿ. ಅದ್ರಗೆಲ್ಲಾ ನೀರ್ ತುಂಬ್ಕಂಡ್, ತಿರ್‍ಗಾಡುಕಾತಿಲ್ಲೆ. ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪ್ರ್ ಭಾಸೀನ ಯಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತ್ರ್ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಾರೂ ಮಾತಾಡ್ರೆ, ಎಂತಾ. . . ಮರ್ರೆ ? ಹೋಯ್ಕ್ ಬರ್ಕ್ ಅಂದೀಕಿ ಹೇಳ್ತ್ರಿ. ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಪರೂರಿನರ್ ನ್ಯಗ್ಯಾಡ್ತ್ರ್ ಗೊಯ್ತಾ? ಅದ್ಕೇ ರಗ್ಳೀ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದೀಕಿ ಲಾಟ್ ಲಾಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡೂಕು ನಮ್ ಬದಿಯಾರ್ ಕಲ್ತೀರೆ. ಅದ್ಕೇ ನಟ್ಟಿ ನೆಡು ಹೆಂಗ್ಸ್ರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಾ ಬದ್ಲ್ ಆಯ್ತ್ ಮರ್ರೆ ಅಂತ್ರ್ ಕಾಣಿ. ಹಾಂಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರ, ಗೋಳಿಯಂಗ್ಡಿ ಬದಿಯಾಗ್ ಕುಡ್ಬಿ ಅಂದೀಕಿ ಜನ್ರ್ ಇದ್ರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಕೂ ಸಾಕ್ ಅಲ್ದಾ? ಅವ್ರ್ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬೊ ಅಂದೀಕಿ ಮಾಡ್ತ್ರ್. ಎಷ್ಟ್ ಸಾಪಾಯ್ ಇರತ್ತ್ ಗೊಯಿತಾ? ಶಿವ್ ರಾತ್ರಿ ಅಮಾಸಿ ದಾಟದ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಮಿಗ್ ಈ ಹಬ್ಬೊ ಮುಗಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ. 5 ದಿನೊ ಇವ್ರೆಲ್ಲಾ ಕೊಣುಕ್ ಹ್ವಾತ್ರೆ. ಈ ಹಬ್ಬೊ ಸುರು ಮಾಡುಕ್ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಎಲ್ಲಾ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಎಣ್ಣಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಾಯ್ ಎಲ್ಲಾ  ಇಟ್ಟ್ ಮೂರ್ತ್ (ಮಹೂರ್ತ) ಅಂದೀಕಿ ಮಾಡ್ತ್ರ್. ಕುಲ್‍ದೇವ್ರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಪೂಜಿ ಮಾಡ್ತ್ರಂಬರೆ. ಕೊಣ್ವಂತಿಗಂತೂ ನವಿಲ್‍ಗರಿ, ರುಮಾಲ್, ನಿಲ್ವಂಗಿ, ಗುಮ್ಟಿ, ಹಟ್ಟಿಮದ್ದ (ಹಕ್ಕಿ ಬಾಲ) ಎಲಾ ಕಟ್ಕ್ ಕೊಣುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರೆ, ನಾವೂ ಕೊಣಿಕ್ ಅಮಗಾತ್ತ್ ಕಾಣಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಕಾಂಬುಕ್ ಬಾಳಾ ಚಂದೊ ಮರ್ರೆ. ಈಗ್ ಈಗ್ ಮೊದ್ಲಿನ್ ಹಾಂಗ್ ನಿಯ್ಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಯಾ ಆತಾ ಬಂದೀತ್ ಕಾಣಿ. ಅದ್ಕೇ ಓದ್‍ದೋರ್ ಇದ್ನ್ ಪಟ ತೆಗ್ದ್ ಇಡುದ್, ವೀಡಿಯೋ ಸೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಡುದ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಎನೇ ಆಯ್ಲಿ ನಮ್ ಭಾಸಿ, ಕಲಿ, ಕುಣ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಉಳ್ಸುದ್ ನಮ್ ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ದಾ? ಆದ್ರೂ ಕಾಲ ಬದ್ಲಾಯಿಲ್ಲಾ ಮರ್ರೆ. ಜನ್ರ್ ಬದಲಾಯಿರ್ ಅಷ್ಟೆ. ನಾವು ನೀವ್ ನಮ್ಮ್ ಮನ್ಸ್ ಸಲ್ಪ್ ಬದ್ಲಾಯಸ್ ಕಂಡ್ ಹೊಸ್ತ್ರ ಜೋತಿಗ್ ಹಳ್ತನ್ನೂ ಉಳ್ಸ್ವ ಆಗ್ದಾ? ಏನಂತ್ರಿ?
-ಡಾ. ಭಾರತಿ ಮರವಂತೆ.
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು.


ಕುಂದಾಪ್ರ.ಕಾಂ- editor@kundapra.com
4:19 AM | 0 comments

ಸ್ವಚ್ಚತೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಮೂಡಲಿ

    ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೊ೦ದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬರಹ ಕು೦ದಾಪುರದ ಗ೦ಗೊಳ್ಳಿಯ ಮ್ಯಾ೦ಗನೀಸ ರಸ್ತೆಯ ಒ೦ದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಪುಟ್ಟ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಹೋಲುವ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿ೦ದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
   ಹೌದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಒ೦ದಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರ ಗು೦ಪು. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಸ೦ಕಲ್ಪವನ್ನು ಕಾರ‍್ಯರೂಪಕ್ಕಿಳಿಸಲು ತನ್ನ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗು೦ಪು ರಸ್ತೆಯ ಒ೦ದು ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲೊ೦ದು ಮರದ ಸುತ್ತ ಎರಡು ಬೆ೦ಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಹೋಲುವ೦ತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ ಅ೦ದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ೦ದರೆ ಈ ಮ್ಯಾ೦ಗನೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಸಡ್ಡೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಹಸ್ರ ಹೊ೦ಡಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತು೦ಬಿಕೊ೦ಡಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬದಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿ೦ದಾಗಿ ಕೊಳಕು ಕಸಕಡ್ಡಿ ಕುರುಚಲು ಗಿಡ ಪೊದೆಗಳಿ೦ದ ತು೦ಬಿಹೋಗಿವೆ. ಇ೦ತಹ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಸತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಇತರರರಲ್ಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಪ್ಪಟ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಯುವಕರ ಗು೦ಪು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೃತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸ೦ಗತಿ. 
      ಈ ತೆರನಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎನ್ನುವುದು ದೇಶದ ಪ್ರತೀ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛಭಾರತದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಯುವಕರ ಕಾಯಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಇದು ನಿರ೦ತರವಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಆಶಯ.
- ನರೇ೦ದ್ರ ಎಸ್ ಗ೦ಗೊಳ್ಳಿ.

12:42 PM | 0 comments

ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲದ ಹಬ್ಬ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

  ಏನೇ ವೈಮನಸ್ಸು ಇದ್ದರೂ ಮರೆತು ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋಣವೆಂದು ಶಪಥ ತೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಇಡುವ ಹಬ್ಬ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯದೇವೇ ರಾಶಿಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಜನಜೀವನ ರೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಶುಭಗಳಿಗೆ.ಇದರಿಂದ ಹಗಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕತ್ತಲಿನ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ. ಕಾಡುವ ಹೇಮಂತ ಶಿಶಿರವ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತ ವಸುಂಧರೆಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದ ಚೈತ್ರನನ್ನು ಕರೆತರಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ. ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪೈರಿನ ಕೆಲವು ತೆನೆಗಳನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕೊಯ್ದು ತಂದು ಕೆಲವು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಧಾನ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೆದಂತೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ.
   ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸಂಪತ್ತು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಹಬ್ಬಗಳ ಪರಮಾರ್ಥ.ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೌರಮಾನದ ಹಬ್ಬ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವದ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾಲ. ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಶಸ್ತ. ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಅತಿ ಪುಣ್ಯಕರ. ಮುಂದಿನ ಆರು ಮಾಸಗಳು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುವುದೆಂಬ ಅಮೋಘ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಲವರದು. ದೈಹಿಕ ದೋಷಗಳೊಡನೆ ಮಾನಸಿಕ ದೋಷ ನಿವಾರಿಸುವ ಪರ್ವಸಮಯ. ರೈತರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಿನ, ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಂಬುಗಳು ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಯಣಗಳ ಸಂಕೇತ. ಅಯನ ದೇವತೆಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಅವೆರಡರ ಸಂಧಿ ಕಾಲದ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರತೀಕ.
     ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ. ಸೂರ್ಯನ ಪಥ ಬದಲಾವಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮೈಮುರಿದು ದುಡಿದ ರೈತನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡುವ ಸಡಗರದ ಸಂದರ್ಭ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಬದಲಾಗಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಇಳುವರಿ ವಿಷಾದ ಉಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅತಿವೃಷ್ಠಿ ಅನಾವೃಷ್ಠಿ ಒಂದು ಕಾರಣವಾದರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸವಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ; ಅರ್ಥಹೀನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನದಿಂದ ಉತ್ತರಾಯಣವು ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶರೀರದ ಉಷ್ಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಉಷ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದರಿಂದ ಎಳ್ಳು ಸೇವಿಸೆಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದರು. ವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಚರ್ಮ, ನೇತ್ರ ಮತ್ತು ಎಲುಬು ಇವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ "ಎ" ಮತ್ತು "ಬಿ" ಅನ್ನಾಂಗಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ತೈಲ ಧಾನ್ಯವಾದ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅನ್ನಾಂಗಗಳು ಬೇಜಾನ್ ಇವೆ.
   ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಅಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಾಡಿಕೆಯಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು. ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. "ತಿಲ"ದಿಂದ "ತೈಲ" ಅಡಿಗೆಗೆ, ದೇವರ ದೀಪಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದುತ್ತಮವೆಂದರು. ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ನವಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಒಂದು. ಶನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಎಳ್ಳು. ನವಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ತೈಲ ಧಾನ್ಯ. ಉಳಿದ ಎಂಟು ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವೂ ತೈಲ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎಳ್ಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಪಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 
 ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿತ್ತಹರವಾದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವು ಸರಿದೂಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲವೂ ಪಿತ್ತಗುಣವುಳ್ಳದ್ದಾದರೂ ಎಳ್ಳಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಪಿತ್ತ ಶಮನವಾಗಿ ಸ್ಥಿಮಿತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. "ಉಷ್ಣೇನ ಉಷ್ಣಂ ಶೀತಲಂ" ಎನ್ನುವಂತೆ ಪಿತ್ತವನ್ನು ಪಿತ್ತದಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡುವುದೇ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ. ಹಸಿ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹುರಿದ ಎಳ್ಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲಿ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲದ ಹಬ್ಬ.
- ಗುರುರಾಜ 

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 
ಬರೆಯಿರಿ ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಂ- editor@kundapra.com
Indian festivals, Makara Sankarnthi, Jan 14th, Celebrations, Uttarayana
8:00 AM | 0 comments

ಸುಮಾರಿಂದಲ್ಲ ಕಾಣಿ ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಭಾಷಿ

       ಕುಂದಾಪ್ರ ಅಂದ್ರ ಗತಿಗೆ ಮದ್ಲ ನೆನ್ಪ್ ಆಪ್ದೆ ಕುಂದಾಪ್ರದ್ ಭಾಷಿ ಕಾಣಿ. ಅದ್ರ್ ವರ್ಚಸ್ಸೇ ಅಂತಾದ್ದ್. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಈ ಭಾಷಿ ನಿಮ್ ಕೆಮಿಗ್ ಬಿದ್ರೆ ಗುತಾತ್ತ್, ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳಕ್ತಿತ್ ಅಂದಳಿ. ನಮ್ಗಂತೂ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಮತಾಡುದೇ ಒಂದ್ ಖುಶಿ ಕಾಣಿ.  ಅದ್ರ ಬ್ಯೆಲಿ ಎಂತ ಅಂದ್ ಕುಂದಾಪ್ರದಗ್ ಇಪ್ಪೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟ್ ಗುತಾತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದಿನಾ ಮಾತಾಡಿ ಅಭ್ಯಸು ಆಯಿರತ್ತ ಕಾಣಿ. ಹಾಂಗಾಯಿ ಎಂತದೂ ಅನ್ಸುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಉರಗ್ ಇಪ್ಪು ಕುಂದಾಪ್ರದ್ ಬದಿಯೋರ್ ನ ಕೇಂಡ್ ಕಾಣಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡು ಎಷ್ಟ್ ಚಂದು ಅಂದೇಳಿ.
       ಇತ್ತಿತ್ಲಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರದ ಜನ್ರೇ ಈ ಭಾಷಿ ಮಾತಾಡುಕೆ ನಾಚ್ಕಂತ್ರ. ಅದ್ರಗೂ ಈ ಕಾಲೆಜ್ ಮಕ್ಕಳ್, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹ್ವಾಪರ್ ಮಾತಾಡುಕೇ ಹಿಂದು-ಮುಂದು ಕಾತ್ರ್. ಅವರಿಗೆ ಒಂತರಾ ಕೀಳರ್ಮಿ. ಎಲ್ಲ್ ನಾವ್ ಸದ್ರು ಆತ್ತೇನೊ ಅಂಬಂಗೆ. ಊರಗಿದ್ದರ ನಾಕ್ ದಿನದ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್, ಬೋಂಬಾಯ್ ಬದಿಗೆ ಹೋಯಿ ಬಂದ್ಕಂಡ್ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಶುದ್ದ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ತ್ರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಾತಿಂದಾನೇ ಸಸಾರು ಆತ್ತ್  ಗುತಾತಿಲ್ಲ.
      ಹೇಳ್ಕಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ನಮ್ಮ್ ಭಾಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮಿ ಪಡ್ಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೂಕೂ ಸಾಕ್. ಹೆಚ್ಚು ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡನೇ ಬಳ್ಸಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ್ 'ಗುಲಾಬಿ ಟಾಕೀಸ್' ಪಿಚ್ಚರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್. ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡು, ನಾಟ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಯಂಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸ್ರ ಮಾಡಿತ್. ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಾಗೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲೊ ಪಿಚ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಪ್ಪುದಿತ್ತ್. ಇಂದೆಲ್ಲಾ ಈ ಭಾಷೆನ ಜನ ಮೆಚ್ಕಂಡಿದ್ರಿಂದ ಆದ್ದ ಅಲ್ದಾ?
     ಮತ್ತೊಂದ್ ವಿಷ್ಯಾ ಗೊತಿತಾ? ಕುಂದಾಪ್ರದೊರ್ ಕೆಲೊರಿದ್ರ್. ಅವ್ರ್ ಎಲ್ಲೂ ನಾವ್ ಕುಂದಾಪ್ರದ್ ಬದಿಯೋರ್ ಅಂದ್ ಹೇಳುದೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗ್ ಹೋಯಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸ್ರ ಮಾಡ್ಕಂಡ ನಾವ ಮಂಗ್ಳೂರಿನರ್ ಅಂದ ಹೇಳ್ತ್ರ್ ಅವರತ್ರ ಕೇಂಡ್ರೆ ಕುಂದಾಪ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನರಿಗೆ ಗುತಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ್ರ್ ಕಾಣಿ. ಅದ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳುದ್ ಅಂತ್ರ ಕಾಣಿ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಉಡ್ಪಿಕಿಂತ ಆಚಿಗ್ ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪ್ರ ಭಾಷ್ಯಾಗ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ್ ಕೇಂತ್ರ. ಊರ ಆಚಿನರಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷಿ ಬಗ್ಗ್ ಕ್ಯೂರ್ಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತ್. ನಾವ್ ನಮ್ಮ ಬಾಷ್ಯಾಗ್ ಮಾತಾಡುವತಿಗೆ ಉಡುಪಿ, ಕಾರ್ಕಳ ಉಜಿರೆ, ಪುತ್ತೂರ್, ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಬದಿಯರಲ್ಲ ನಾವ್ ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದಿತ್ ಅಂಬುತರ ಜೀವ್ ಹಾರ್ಕ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಕಾಂತ್ರ. ಕುಂದಾಪ್ರದರ್ಕಿಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರೆ ಇಂಟರಸ್ಟ ತೋರ್ಸ್ತ್ರ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗು ಮಾತಾಡುಕ ಖುಶೀ ಆತ್ತ್. ನಾವ್ ಹಾಂಗೆ ದೂರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯಿಕಂಬ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಊರಿನರ ಜೊತಿಗೆ ಹೊಂದಕ ಹ್ವಾಪತಿಗೆ ನಾವ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಿಕ್ಕುದ್ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ಯಾರಿಗಲ್ಲ. ನಾವ್ ಮಾತಾಡು ಭಾಷ್ಯಾಂಗೆ ಹ್ವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಕುಂದಾಪ್ರದರ್ ಅಂದ ಅಚ್ಚೋತ್ತಿ ಬರ್ಕ. ನಾವ್ ಕಲುಕೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂದ ಹ್ವಾದಲ್ ಬೇರ್ ಬೇರೆ ಊರಿನ್ ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಷ್ಯಾಗೆ ಪೋನಲ್ ಮಾತಾಡುದ್ ಕಾಂತಿಲ್ದಾ? ಹಂಗೇ ನಾವೂ ಅವಕಾಶು ಸಿಕ್ಕಳಿಕೆಲ್ಲಾ ನಮ್ ಭಾಷಿನೇ ಮಾತಾಡ್ಕ್.
     ನಮ್ ಭಾಷಿನ ಉಳ್ಸುದ್, ಬೆಳ್ಸುದ್ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗಿತ್ತ್.
- ದಿಕ್ಷಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಹರ್ಕೂರು
ಯುವ ಬರಹಗಾರರು

ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ,kundaapra kannada, kundapra, kundapra kannada, kundapur, kundapur kannada, kundapura,kundapura kannada 
Tags: ಕುಂದಗನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಮಳೆ, ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundapra, kundaapra kannada, kundapra, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada,
ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಂ
 editor@kundapra.com
8:30 AM | 0 comments

ಇ-ಮೇಲ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿ.

ಹೆಬ್ಬಾರರ ಅಂಕಣ

ಅಂಕಣ ಬರಹ - 2

Dictionary

Career

Entertainment

Ad here

Ad here

Byndoor Directory

Alvas Nudisiri spl pages

Web design & Hosting

Old age home in Kundapura

Nammabedra.com

Udupitoday.com

Kinnigolli.com

Kolluru dairy

Kolluru dairy

Shekar Ajekar

Videos

Cricket